Què és el POUM ?


El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és l’instrument d’ordenació urbanística integral del municipi, que té per objectiu determinar les línies bàsiques del desenvolupament del municipi de cara al futur. 

El POUM ha d’establir un model sostenible per a Santa Margarida de Montbui en termes de mobilitat, habitatge, revitalització econòmica, usos del sòl, infraestructures, xarxa d’equipaments, i patrimoni.

1. I per què ara ?

A l’actualitat, el municipi Santa Margarida de Montbui, disposa de Normes Subsidiàries de Planejament, que es van aprovar definitivament en data 23 de desembre de 1982 per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona.

A data d’avui han transcorregut més de 40 anys des d’aleshores ençà̀ i els diferents canvis legislatius que s’han anat produint des de la seva entrada en vigor, la ferma voluntat de d’introduir criteris de protecció del medi ambient, i l’adequació a les circumstàncies econòmiques i socials del municipi, necessari iniciar la redacció d’un nou document de planejament general al municipal.

El nou POUM que sorgeixi de la present licitació ha de ser un dels documents fonamentals per aconseguir fer de Santa Margarida de Montbui un entorn de vida sostenible, saludable i al servei de les persones.

L’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui va iniciar aquest procés de redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) a l’any 2014 i es va aprovar inicialment pel Ple de l’Ajuntament el 3 d’abril de 2019 i sotmès a informació pública. Del resultat de la informació pública es van produir un total de 30 al·legacions que no han estat resoltes així com també l’emissió dels informes sectorials.

L’equip de govern municipal sorgit de les eleccions de maig de 2019 va considerar que calia replantejar el document aprovat inicialment per tal de ampliar la participació ciutadana i actualitzar tots els documents que incorpora el POUM per adaptar-los a les circumstàncies sòcio-econòmiques actuals i aprofundir en els conceptes de sostenibilitat d’acord amb l’actual situació de crisi climàtica.

2. Criteris i estratègies

En l’actual context de crisi climàtica i social, el POUM ha de donar resposta a les problemàtiques urbanístiques amb les òptiques de sostenibilitat social, ambiental i econòmica pròpies del segle XXI:

 • Sostenibilitat social: Accés a l’habitatge, igualtat, i activitat.
 • Sostenibilitat ambiental: Descarbonització i recuperació biològica.
 • Sostenibilitat econòmica: Viabilitat de les accions del planejament.

El POUM ha de respondre a aquestes problemàtiques amb estratègies adequades i, al mateix temps, ha de respectar i dosificar les necessitats i pressions derivades del conjunt de la Conca d’Òdena. Aquests criteris les concretem en quatre línies estratègiques que desenvolupem en els apartats següents.

MOBILITAT

Potenciació de la mobilitat activa, garantint la cohesió de nuclis i territori amb recorreguts adequats, compaginant-la amb la necessària connexió amb les vies rodades territorials:

 • Potenciació d’una xarxa de recorreguts de mobilitat activa (caminables i ciclables) que estructurin el sòl urbà, relacionant les àrees d’habitatge amb els serveis, equipaments i àrees d’activitat. Aquesta xarxa s’ha d’estendre facilitant la mobilitat sostenible entre els nuclis del Terme Municipal i amb el centre d’Igualada.
 • Posicionament del municipi a favor de les actuacions que afavoreixen les connexions amb les xarxes territorials (Ronda Sud), evitant que impliquin la multiplicació de vies especialitzades no connectades (noves vies projectades des de la ronda, travessant el territori agrari).

TEIXITS URBANS

Prioritat de la millora d’accés a l’habitatge i de la qualitat del parc d’habitatge actual, diversificació de l’oferta dels nuclis, impulsant l’habitatge assequible en el nucli antic i l’habitatge de major qualitat (cases de cos) en el nucli urbà, per tal de reequilibrar els teixits; i resposta mesurada a les necessitats d’habitatge generades per la conurbació de l’entorn d’Igualada.

 • Reducció del consum de sòl basada en la regeneració urbana, facilitant les polítiques de millora d’habitatges i intervencions puntuals de reforma.
 • Dosificació del consum de nou sòl, potenciant l’ocupació d’àrees que completen el teixit urbà actual i faciliten els recorreguts i els nous equipaments al servei de tota la població.

TERRITORI

Compaginar la protecció del patrimoni natural i del paisatge amb l’explotació agrària del sòl rústic, el viure al medi rural i el gaudi del territori com a element d’oci a partir de la valoració del patrimoni natural.

 • Establir una xarxa bàsica de camins que permeti l’explotació, el gaudi i el manteniment del territori municipal, salvant les barreres de les infraestructures territorials.
 • Salvaguardar els elements singulars del territori (patrimoni arquitectònic, natural, geològic, lleres…) més enllà de les proteccions del planejament supramunicipal (PEIN i sòl de protecció especial).

ACTIVITAT

Afavorir l’autosuficiència del municipi amb la diversificació de les activitats econòmiques, afavorint l’assentament del comerç i els serveis de proximitat i facilitant la continuïtat a les àrees especialitzades d’activitats.

 • Potenciació d’eixos cívics, amb millores del paisatge urbà, que resultin atractius per l’assentament de comerç i serveis de proximitat.
 • Millora de la connectivitat a tots els nivells (transport públic i recorreguts per a mobilitat activa) de les àrees especialitzades d’activitat.
 • Preveure la possible ampliació de l’oferta actual de sòl especialitzat d’activitats.