Què és un POUM?


El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és un instrument de planificació del territori que ordena urbanísticament Santa Margarida de Montbui i el seu terme municipal i dissenya el seu desenvolupament i creixement futurs.

L’evolució de la ciutat i les seves necessitats en aquest temps fan necessària la posada al dia del planejament urbanístic municipal actual. Per això l’Ajuntament ha iniciat el procés de revisió i aprovació del que serà el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal que ordenarà Santa Margarida de Montbui durant el proper període.

Així, el POUM fixarà les regles del joc del creixement urbanístic de Santa Margarida de Montbui per als pròxims anys, per això necessita de la participació de tota la ciutadania (polítics, sectors econòmics i socials, entitats, població general, etc.).

L’objectiu bàsic del POUM és garantir el desenvolupament urbanístic sostenible de Santa Margarida de Montbui a través de regulacions i normatives que afecten a tot el municipi:

 

1. La utilització eficient del sòl com a recurs natural no renovable.

El POUM classifica les diverses parts del terme municipal en sòl urbà, urbanitzable (apte per a la seva transformació en sòl urbà) i no urbanitzable (que no pot ser urbanitzat i ha de gaudir d’una protecció especial) i en regula els usos i les activitats que es poden dur a terme en cadascun d’ells.

2. Les necessitats socials i econòmiques del municipi.

El POUM ha de donar resposta a les necessitats socioeconòmiques a partir de l’ordenació dels espais públics, habitatges, infraestructures, equipaments públics, etc..

3. La protecció del medi ambient

El Pla haurà de vetllar per la conservació del medi ambient a partir de l’ordenació de la mobilitat, els espais lliures i zones verdes i la protecció del medi natural.

4. La protecció del patrimoni cultural

Es treballarà amb l’ordenació del patrimoni arquitectònic a través de catàlegs de béns arquitectònics a protegir.