Aprovat l’Avanç de Pla del POUM, que estarà en fase d’informació pública entre el 8 de juliol i el 10 d’octubre

El passat dijous 20 de juny l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui va aprovar en Ple Extraordinari l’Avanç del Pla del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), el document de planificació sobre el qual es desenvoluparà el municipi durant les pròximes dècades. Després de les corresponents publicacions, s’obrirà el pròxim dilluns 8 de juliol un període de 45 dies hàbils, en què l’Avanç de Pla estarà en fase d’Informació Pública (fins al dia 10 d’octubre).

Les línies bàsiques d’aquest Avanç de Pla es van presentar també als diferents càrrecs electes en sengles sessions celebrades a la Sala d’Actes de l’Ajuntament.

La proposta de nou planejament s’ha elaborat per l’empresa Taller d’Arquitectura i Territori SLP d’acord amb les necessitats actuals del municipi, donant resposta a les problemàtiques sostenibilitat social, ambiental i econòmica, que es tradueixen amb garantir l’accés a l’habitatge i diversificar la oferta montbuienca, protegint el territori de projectes extractius, dissenyant mesures de mobilitat sostenible i fent possible que les propostes realitzades siguin viables econòmicament per poder ser una realitat.

Les línies estratègiques d’aquest POUM fan referència a aspectes de territori, mobilitat, teixits urbans i activitat.

Pel que fa Territori, se’n destaca les mesures per garantir el caràcter actual de les zones rústiques tot fomentant l’habitabilitat i activitat en els habitatges actuals.

La proposta de Mobilitat donarà continuïtat de la Ronda Sud així com desenvolupar una variant per al Nucli Antic. També es potenciaran les vies de mobilitat sostenible i pacificada tant entre nuclis de població com dins les trames urbanes.

Pel que fa a la línia estratègica de Teixits Urbans, es preveu regularitzar normativament les tipologies edificatòries actuals. També desenvolupar noves zones de creixement urbanístic fomentant l’habitatge assequible al casc antic i l’habitatge unifamiliar de mitja i baixa densitat en el casc urbà. Els àmbits de creixement es proposen al casc urbà pels Prats de Can Rafeques, el Camí del Planell i a la zona del Torrent de Can Lledó. Al Casc Antic entorn del Camí dels Horts, Camp de la Sort, i la zona oest del casc antic entorn de la crta. De Valls. Mentre que no es preveu cap creixement a les zones de la Mallola, Coll del Guix i Saió.

I pel que fa a Activitat Econòmica, s’aposta per potenciar els eixos comercials actuals així com flexibilitzar la col·locació d’activitats en els baixos de vivenda actual. També es preveu nous creixements del polígon industrial. Tot plegat amb l’objectiu de diversificar la clara especialització actual al residencial que té Montbui.

L’aprovació de l’Avanç de Pla tindrà per objectiu impulsar el Planejament Urbà de Montbui, posant sobre la taula una nova alternativa al planejament urbà, que es contraposarà a les normes subsidiàries del 1981 i a la proposta que suposava l’aprovació inicial del POUM realitzada l’any 2019. Vistes les tres alternatives s’incentivarà el debat per perfilar la nova proposta que haurà de conformar el nou planejament urbà de Montbui.

Coincidint amb l’aprovació de l’Avanç de Pla, s’iniciarà un procés de participació ciutadana que té per objectiu contraposar les diferents alternatives, debatre i cercar el màxim grau de consens en la proposta que es portarà a Aprovació Inicial, que ja disposarà de caràcter normatiu. La participació ciutadana preveu difondre i enviar documentació sobre les propostes al llarg de l’estiu, i iniciar les reunions participatives amb veïns i interessats al llarg de la tardor.

El nou POUM ha de ser el document que substitueixi les encara vigents Normes Subsidiàries de Planejament, en vigor des de 1981. L’empresa Taller d’Arquitectura i Territori SLP és l’encarregada de realitzar-lo. Té un cost de 113.740 euros, 40.000 dels quals ja estan subvencionats.

Posted in Uncategorized.