Fases i Participació


Procés de participació

El procés de participació ciutadana es planteja amb l’objectiu que el nou planejament assoleixi la màxima representativitat i acceptació possibles per part de la ciutadania i dels grups polítics municipals, resultant un document de consens. La llarga vigència del planejament fa necessari que la seva redacció es faci en un marc de màxim diàleg i col·laboració entre els agents polítics i socials del territori, que permeti construir consensos sobre els aspectes bàsics del futur del municipi. Aquest consens es veu facilitat quan la ciutadania pren part activa en el procés.

Espais d’informació i participació

  • Web del POUM: Espai web destinat a publicar els documents divulgatius i els documents aprovats, i a facilitar canals d’expressió ciutadans, tant els suggeriments com les al·legacions. També es publicaran els resultats de les sessions de participació.
  • Espais de participació oberts: Sessions i accions de difusió que es destinen a tota la població en general. En el cas dels actes presencials de participació s’estructuraran en tres grups geogràfics: nucli antic, nucli urbà i territori.
  • Participació de grups socials o econòmics: La relació amb la ciutadania organitzada, com poden ser, associacions socioculturals (de veïns, ecologistes, activitats esportives o culturals, etc.), grups professionals, actors amb interessos econòmics en la població, etc., s’estructurarà convidant-los expressament a determinats actes ciutadans i amb reunions específiques per proposar acords en conflictes específics.
  • Publicacions municipals i xarxes socials: Eventualment l’ajuntament publicarà en els seus mitjans ordinaris (butlletí o xarxes) documentació, reports de resultats de la participació o altres noticies relacionades amb el procés de redacció del POUM
  • Models de suggeriments i al·legacions: Per facilitar la presentació de suggeriments i al·legacions per part de la ciutadania, sense necessitat que comptin amb suport jurídic, es facilitaran models de suggeriments i al·legacions que podran ser descarregats o emplenats directament via web.

Calendari

El procés de participació s’iniciarà simultàniament a la redacció del planejament, per tal que els actors s’impliquin des de l’origen i prenguin consciència del valor del seu paper. Aquesta simultaneïtat permetrà que el procés es desenvolupi amb temps per generar complicitat i corresponsabilitat. Tindrà les mateixes fases que la redacció del planejament. En cadascuna es duran a terme unes actuacions continuades i altres  vinculades als moments d’aprovació.

1.1 DIAGNOSI URBANÍSTICA

En aquesta fase es desenvoluparà la recollida d’informació, la diagnosi de la situació actual del municipi i la definició de models per al nou planejament. Es plantejaran els criteris de mobilitat, espais lliures i equipaments, models residencials, entorns de creixement, activitats i serveis, tractament i explotació del sòl no urbanitzable, etc.

1.2 AVANÇ DE PLANEJAMENT

En la segona fase es defineixen els models apropiats a les característiques del municipi definides en la diagnosi. Es definiran les alternatives que s’avaluaran mitjançant un procés de participació.

1.3. INFORME DE SUGGERIMENTS

Recollirà i avaluarà tant els suggeriments presentats per escrit durant el període d’exposició de l’avanç, com aquells formulats oralment a les sessions de participació.

1.4. APROVACIÓ INICIAL

S’abordarà la concreció de les propostes a partir dels criteris i models de municipi plantejats a l’avanç. Es partirà dels models més valorats d’acord amb els resultats del procés participatiu entenent que la proposta que es desenvolupi pot incorporar aspectes de totes les alternatives. Tot el procés previ ha de permetre anar més enllà del recull de crítiques i la incorporació de les reivindicacions més consolidades, i construir un projecte comú.

1.5. VALORACIÓ D’EXPOSICIÓ PÚBLICA I DELS INFORMES SECTORIALS

Finalitza la participació pròpiament dita, amb l’informe d’al·legacions que es realitzarà a partir d’una base de dades que incorpori: Dades al·legant; Classificació segons tema; Resum d’arguments; Resum de sol·licituds; Argumentació de l’informe; i Resolució. Aquest sistema permet buscar les al·legacions per criteris, ajuda a evitar que es donin respostes diferents a sol·licituds equivalents.

L’objectiu serà resoldre les al·legacions de la manera més positiva possible, sense que els canvis a introduir signifiquen el trencament dels consensos assolits a les fases anteriors. Es preveu el contacte addicional amb els interessats d’al·legacions la resolució de la qual afecta punts estratègics del POUM a fi de negociar respostes.

1.6. APROVACIÓ DEFINITIVA I TEXT REFÓS

En aquesta fase, si procedeix, es faran les reunions necessàries entre la comissió i els tècnics de la CTUCC per tal de concretar les rectificacions que es derivin de l’acta d’aprovació definitiva.