Ja es poden consultar les conclusions de les sessions de participació ciutadana realtizades

El procés de redacció del POUM de Santa Margarida de Montbui compta amb diferents eines de participació per tal de recollir les aportacions de tots els montbuiencs i montbuienques en relació als diversos temes que tracta el Pla (Per a més informació veure el Programa de Participació Ciutadana).

 

D’entre les eines previstes en la primera fase de la tramitació del POUM (la fase d’avanç), durant els mesos de febrer i març d’aquest 2016, s’han dut a terme tres sessions de participació presencials obertes a tota la ciutadania per posar a debat alguns aspectes sobre els que el nou POUM pot incidir de manera rellevant. Per tal de centrar el debat en temes específics i, per tant, fer que fossin el màxim de profitoses, cada sessió va centrar-se en una temàtica específica: Activitats econòmiques i serveis als ciutadans (17 de febrer de 2016. CCC La Vinícola), Medi ambient i nucli antic (24 de febrer de 2016. Centre Serveis Nucli Antic) i Criteris d’actuació i model de desenvolupament urbà (2 de març de 2016. Espai de les Arts Mont-Àgora).

 

Un cop celebrades aquestes trobades, s’ha elaborat un informe en què es recullen les aportacions i propostes realitzades per la ciutadania per tal de donar-les a conèixer, principalment, a l’equip rector del POUM de manera que aquests puguin tenir-les en consideració en els treballs en curs.

 

Cadascuna de les sessions ha comptat amb la participació d’una mitjana d’una trentena de veïns i veïnes del terme que han treballat en petits grups per tal de poder debatre i consensuar qüestions ben diverses però que tenen un gran pes en la definició del model de ciutat que el nou POUM ha d’esbossar. En la part introductòria de cada trobada l’equip redactor ha destinat un espai de temps per exposar informació d’interès de manera que els assistents poguessin opinar amb una base de coneixement suficient.

 

Totes les aportacions recollides al llarg de les tres sessions s’analitzaran per tal de valorar-ne la seva inclusió en l’alternativa seleccionada, és a dir, en el document del POUM que es treballi per a l’aprovació inicial. Un cop la proposta estigui definida, es convocarà de nou a la ciutadania en una altra sessió de participació en la que s’exposaran de manera més concreta les principals apostes i línies estratègiques del POUM per tal de contrastar-los. Alhora en aquesta següent sessió també es capacitarà a la ciutadania per tal que, un cop aprovat inicialment el POUM, puguin dir la seva durant la fase d’informació pública de 45 dies que s’obrirà. A més a més, s’obrirà l’oficina del POUM on, prèvia concertació de cita, l’equip redactor atendrà totes aquelles consultes dels veïns i veïnes i recollir els seus suggeriments.

 

Tota la informació referent al procés d’elaboració del nou POUM es podrà seguir consultant a la web www.poummontbui.com.

Posted in Uncategorized.